Privatlivspolitik

 1. Dataansvarlig for personoplysningerne

Nedenstående persondatapolitik omfatter:

Psykolog Kirsten Draiby ApS
CVR nr. 39 73 35 44
Arresøvej 6A
8240 Risskov

(herefter: ”Kirsten Draiby”, ”jeg” eller ”min”).

Jeg prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stort fokus på, at behandlingen af personoplysninger overholder den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse om, (i) hvornår og hvilken personoplysninger jeg indsamler, (ii) hvorfor og hvordan jeg behandler de indsamlede personoplysninger, (iii) i hvilket omfang jeg videregiver dem til tredjepart, samt (iv) rettigheder i den forbindelse.

 • Spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger

Såfremt der er spørgsmål til denne persondatapolitik eller til, hvordan personoplysninger behandles, kan jeg kontaktes pr. e-mail på kd@kirstendraiby.dk

 • Hvilke personoplysninger behandler jeg

Jeg indsamler og behandler følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • CPR nr.
 • Arbejdsforhold
 • Familieforhold
 • Behandlingshenvisning
 • Henvendelser fra anden offentlig myndighed

Følgende følsomme personoplysninger kan i visse tilfælde også blive behandlet

 • Helbredsoplysninger
 • Retsmæssige forhold
 • Anden og tidligere behandlingsforhold

(ovenstående er ikke udtømmende, idet psykologbehandlinger kan omfatte behandling af en lang række personoplysninger).

 • Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Når jeg leverer samtaleforløb og andre ydelser, kan det blive nødvendigt at behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt af hensyn til den psykologiske rådgivning.

Retsgrundlaget for behandling af denne karakter er reguleret i persondataforordningens artikel 6, 1, litra b og artikel 9, stk. 2 litra a

 • Hvem videregives personoplysninger til

Jeg videregiver eller overlader udelukkende personoplysninger til tredjepart, (i) når det er nødvendigt for at levere min ydelse, (ii) hvis jeg har fået et klart samtykke fra den registrerede, eller (iii) hvis det følger af en retlig forpligtelse.

Jeg behandler altid oplysninger fortroligt, ligesom jeg også er underlagt tavshedspligt.

Når det er nødvendigt at videregive personoplysninger, gør jeg en stor indsats for at sikre, at alle, som jeg videregiver eller overlader oplysninger til, lever op til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 • Hvornår slettes/anonymiseres personoplysninger

Jeg opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor oplyste formål i op til 5 år efter sidste personkontakt.

 • Sikkerhedsforanstaltninger

Jeg har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/blive ændret, uautoriseret offentliggørelse og/eller at andre får utilsigtet adgang.

For at undgå datatab foretager jeg løbende backup af mine datasæt og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for kompromittering af personoplysninger, vil jeg underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet, så hurtig som det efter omstændighederne er muligt.

 • Rettigheder

Når jeg behandler personoplysninger, har de registrerede følgende rettigheder:

 • Den registrerede kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som jeg behandler.
 • Den registrerede kan til enhver tid opdatere eller ændre de kontaktoplysninger, der er givet.
 • Den registrerede kan gøre indsigelse mod min behandling af personoplysninger eller anmode om, at jeg helt eller delvis sletter personoplysninger, som jeg opbevarer, eller at jeg kun i et nærmere begrænset omfang behandler personoplysningerne. Jeg vil herefter foretage en konkret vurdering af, om jeg er forpligtet og berettet til at efterkomme anmodningen.
 • Den registrerede kan anmode om, at jeg transmitterer alle personoplysninger på en struktureret og almindelig måde, samt i et maskinlæsbart format.

Ovenstående rettigheder fremgår også på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ved spørgsmål kan jeg altid kontaktes på 40 19 40 21

 • Hvordan trækkes et samtykke tilbage

Hvis min behandling af personoplysninger er bares på et samtykke, kan den registrerede til enhver tid trække sit samtykke tilbage.

Hvis den registrerede vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og indtil tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis den registrerede tilbagetrækker sit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunk.

 1. Klage til Datatilsynet

Den registrerede/klient har ret til at klage til Datatilsynet, hvis der er utilfredshed med, hvordan jeg behandler personoplysninger, eller hvis den registrerede/klienten er uenig i en afgørelse om behandling af personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af mig.

Der kan findes yderlige oplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 1. Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik

Jeg forbeholder mig retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på min hjemmeside.

Jeg anbefaler, at alle klienter løbende kontrollerer og ajourfører sig med persondatapolitikken.